Prowadząc treningi, szkolenia i sesje doradcze z klientami zakorzenionymi mocno w rynku politycznym, nieustannie dostrzegam potrzebę pogłębionej autodiagnozy, chęci dłuższego zastanowienia się nad sensem i kierunkami politycznej aktywności. Jednak ze względu na specyfikę tej działalności najczęściej brakuje czasu, a może czasem i chęci.

Jedną z odpowiedzi na takie potrzeby staje się coaching polityczny. Analizy zachodniej literatury i doświadczeń praktycznych jasno podkreślają istotę kompatybilności pomiędzy wizją polityka, jego (jej) systemem wartości a osiąganymi celami.

Zgodnie z podstawowymi założeniami i rozumieniem polityki, powinna ona zmierzać do realizacji celów społecznych. Pomocne jest w tym wykorzystanie instrumentów Państwa. W skrótowym, niemiernie pobieżnym rozumieniu powinna ona zmierzać do realizacji tzw. dobra wspólnego. Tym samym tak szeroko powtarzane definiowanie polityki jako procesu zmierzającego do przejęcia, zdobycia i utrzymania władzy w Państwie jest jej aberracją, szkodliwą, ale wyjątkowo często powtarzaną [Opara 2005].

W przypadku tradycyjnie pojmowanego coachingu za centrum uznaje się klienta, jednostkę, która chce realizować własne zamierzenia. W coachingu politycznym podstawowym kierunkiem powinna być realizacja tego, czego pragną wyborcy. Sedno działania coachingu politycznego rozbija się o kompatybilność woli i wymagań wyborców z dążeniami, chęciami, wizją i zasadami etycznymi polityka. Dlatego najczęściej polecam sesje coachingowe politykom w trakcie kluczowych momentów ich działalności:

– ustalania motywów podjęcia aktywności politycznej

– wymiarowania celów politycznych

– określania własnego miejsca w strukturach partyjnych

– podejmowania decyzji o starcie w wyborach

– pracy nad programem wyborczym

– opracowywania strategii i taktyk wyborczych

– poszukiwania źródeł motywacji

– pracy nad zdolnościami przywódczymi

– budowania zespołów i struktur

– uspójniania wizerunku z wyznawanymi wartościami i własną tożsamością

– pracy nad zarządzaniem emocjami

Wachlarz możliwych korzyści z coachingu politycznego jest bardzo obszerny. Jednak istnieje czas, kiedy polecam inne formy oddziaływania i pomocy politycznej. W mojej ocenie moment zaawansowanej kampanii wyborczej to okres, kiedy klienci oczekują treningu i szybkiego wzrostu pożądanych umiejętności. Podania gotowych rozwiązań najczęściej na drodze doradztwa politycznego, konsultingu czy mentoringu. Mówiąc wprost – to czas podejmowania skutecznych decyzji, wyboru pewnych, sprawdzonych i dynamicznych działań. Aktywność stricte coachingowa odnajduje swoje miejsce zwłaszcza w przypadku autodiagnozy, pogłębionej refleksji, jako swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa. Nie można się temu dziwić, gdyż polityk w trakcie kampanii wyborczej (choć również często poza nią) podlega olbrzymim przeciążeniom fizycznym i psychicznym. Często potrzebna jest skuteczna pomoc zewnętrzna.

Trzeba też podkreślić różnice pomiędzy doradztwem wyborczym, pracą specjalisty ds. marketingu politycznego, szkoleniowcem czy trenerem zajmującym się przygotowaniem kandydata do startu, nauką wystąpień publicznychpracą wizerunkową i promocyjną a coachem. Wymienione wcześniej osoby przekazują gotowe rozwiązania, wiedzę itd. Zadaniem coachingu politycznego jest zmotywowanie klienta do samodzielnego poszukiwania opcji. Niemniej ze względu na wyjątkową doniosłość działań politycznych, wpływ na znaczne ilości ludzi, nad coachem politycznym również ciąży znaczna odpowiedzialność zwłaszcza, w celu doświetlenia negatywnych skutków podejmowanych decyzji, możliwych efektów czyli tzw. ekologii osiąganych celów.

W mojej ocenie od coacha działającego na rynku politycznym należy wymagać choćby podstawowej wiedzy politologicznej, zwłaszcza ze względu na przeniesienie sygnalizowanej wcześniej istoty działalności politycznej, a więc realizacji woli społecznej a nie partykularnych interesów klienta. Odnosząc się do innych odmian coachingu w centrum stawia się cele i wole klienta, jednak w przypadku rynku politycznego kandydat powinien realizować przede wszystkim wymagania i potrzeby wyborców. Pytanie, jak to zrobi, jakich narzędzi użyje, jaka będzie jego skuteczność? W takim ujęciu coaching polityczny może okazać się niezwykle pomocny.

Niniejszy wpis miał na celu ogólne zasygnalizowanie głównych tematów coachingu politycznego. W kolejnych tekstach postaram się rozszerzyć informację na temat przebiegu sesji coachingu politycznego, najczęstszej tematyki spotkań, głównych wyzwań i problemów, kosztów złożonych procesów rozwojowych, zasad kontraktowania sesji i sprawdzania ich efektywności. Ponadto zachęcam do zapoznania się z wpisami dotyczącymi finansowania kampanii wyborczych czy przybliżającymi specyfikę pracy doradcy politycznego.

Osoby zainteresowane szerszymi informacjami zapraszam do kontaktu mailowego lub na bezpłatne sesje zerowe!